Ako postupovať pri nahlasovaní cez formulárNa otázky vo formulári možno odpovedať tak, že vyznačíte jednu alebo viac možností, ktoré sú ponúknuté ako odpovede. Pri niektorých otázkach máte možnosť napísať odpoveď vlastnými slovami. Počet znakov nie je limitovaný. Vyplnenie dotazníka vás nezdrží viac ako 10 minút.


1. Vyberte, aký druh skutku chcete ohlásiť:
 

 1. skutok, ktorý sa stal na internete

 2. skutok, ktorý sa stal mimo internetu

Túto úvodnú voľbu nie je možné preskočiť, pretože určuje, ktoré otázky sa vám v dotazníku zobrazia.

Ak ide o prípad, ktorý v niektorej fáze alebo čiastočne prebiehal aj na internete aj mimo internetu, zvoľte možnosť , že chcete ohlásiť skutok „mimo internetu“. Následne v políčku „popis skutku“ môžete doplniť  informácie týkajúce sa priebehu skutku na internete.
 

Ak ste zvolili formulár pre ohlasovanie skutku, ktorý sa stal na internete:
 

1.

Vyberte z možností, čo presne chcete ohlásiť – môžete vybrať jednu aj viaceré (web stránka, obrázok, článok, video, fanpage či skupinu v sieti Facebook). Ak si nie ste istý, pod akú možnosť zaradiť váš podnet, pozrite si sekciu FAQ - rozlišovanie príspevkov.

2.

Priložte link s celou http adresou, na ktorej sa materiál nachádza. Nestačí uviesť základnú webovú adresu, treba skopírovať celý link. 

Nesprávne: www.facebook.sk

Správne: https://www.facebook.com/clovekvohrozeni/photos/a.468804085480/10160822791620481/?type=3&theater

3.

Uveďte dôvod, pre ktorý skutok ohlasujete - vyberte z dotazníka možnosť (jednu alebo viaceré), ktoré sa týkajú nahlasovaného skutku. Ide o bližší popis internetového obsahu a dôvod, pre ktorý sa vám javil ako „problémový“.

4.

Vyznačte, aký druh nenávisti je skutkom vyjadrený (voči rase, etnicite, sexuálnej orientácii, náboženstvu a pod). Môžete zvoliť jednu alebo viacero možností.

5.

Do vyznačeného poľa uveďte ďalšie informácie, ktoré súvisia s nahlasovaným skutkom (napr. ak poznáte identitu páchateľa, alebo ak viete, kto je administrátorom ohlasovanej FB stránky, alebo máte vedomosť o tom, či sa týmto prejavom už zaoberala polícia a pod). Počet znakov na váš popis nie je limitovaný.

6.

Vložte prílohu. Prílohou je zvyčajne obrázok – záloha nahlasovaného materiálu (napr. printscreen) Môže isť aj o stiahnuté o video, fotky a pod.

7.

Ak si želáte ostať o ohlásenom skutku informovaný alebo s nami ďalej komunikovať, uveďte prosím váš mailový kontakt. V tomto poli môžete uviesť aj vaše meno, ak si prajete podnet ohlásiť neanonymizovane. V prípade, že uvediete iba mailovú adresu, ide stále o anonymné podanie.

8.

Ak súhlasíte, aby sme o incidente sprostredkovali informácie polícii, začiarknite možnosť „Súhlasím, aby ste o skutku informovali aj políciu". Ak si takýto postup neželáte a nesúhlasíte s ním, začiarknite možnosť „Nesúhlasím, aby ste o skutku informovali políciu". Ak ste v dotazníku udelili súhlas, pamätajte na dve veci:

 • na to, aby sme o skutku informovali políciu, musí náš zamestnanec (právnik) najprv zhodnotiť, že v danom prípade mohlo ísť o trestný čin

 • ak aj podnet adresujeme polícii, nepodávame ho ako trestné oznámenie, ale ako operatívnu informáciu. Polícia preto nie je povinná informovať nás o tom, ako vo veci koná. Ak si tieto informácie od polície želáte, v následnej mailovej komunikácii vám môžeme poradiť, ako spísať trestné oznámenie. V tomto prípade nám v dotazníku nezabudnite uviesť svoj mailový kontakt.

 

Ak ste zvolili formulár pre ohlasovanie skutku, ktorý sa stal mimo internetu:
 

1.

Označte možnosť (jednu alebo viaceré), ktorá najlepšie vyjadruje váš vzťah k skutku:

Som obeťou skutku - začiarknite túto možnosť vtedy, ak:

 • sa skutok stal priamo vám, smeroval konkrétne voči vašej osobe (prípadne rodinným príslušníkom); alebo

 • skutok síce nesmeroval konkrétne voči vašej osobe, ale týka sa skupiny, ku ktorej sa hlásite. Napríklad ak skutok smeroval voči etnickej, rasovej, národnostnej, náboženskej skupine, ktorej ste príslušníkom, alebo smeroval voči pohlaviu, sexuálnej orientácii alebo politickému presvedčeniu, ktoré vám prináležia.

Som svedok skutku - túto možnosť zvoľte vtedy, ak skutok smeroval voči iným osobám, no vy ste ho mali možnosť vidieť, pozorovať, alebo počuť.

 

Dozvedel som sa o skutku - Zvoľte túto možnosť vtedy, ak ste sa o skutku dozvedeli z médií, pri výkone svojej profesie, od rodiny či kolegov. Túto možnosť môžete zvoliť aj vtedy, ak ste zároveň obeťou skutku (v tom prípade začiarknete obe možnosti). Môže ísť napríklad o situáciu, kedy ste sa z médií dozvedeli, že páchateľ hanobil rómsku menšinu, pričom vy ako jej príslušník / príslušníčka vnímate takýto prejav tak, že poškodzuje aj vás.

2.

Uveďte dôvod, pre ktorý skutok ohlasujete - vyberte z dotazníka možnosť (jednu alebo viaceré), ktoré sa týkajú nahlasovaného skutku.

3. Uveďte druh nenávisti, ktorý bol podľa vás dôvodom k útoku. Môžete vybrať viaceré možnosti.

4.

Uveďte čas a miesto, kedy sa skutok stal.

Ak si nepamätáte presný dátum a čas, uveďte aspoň približný. Miesto - uveďte mesto, ale aj konkrétny priestor (v ktorom bare, alebo v práci, v činžiaku a pod.). Ak ste sa o skutku dozvedeli sprostredkovane a nemáte informácie o tom, kedy a kde sa stal, uveďte prosím, odkiaľ a kedy ste sa o skutku dozvedeli.

5.

Popíšte nám vlastnými slovami, ako skutok prebiehal a všetky informácie, ktoré považujete za dôležité. 

Textové pole môžete vyplniť bez obmedzenia znakov.  Zamerajte sa pri tom na informácie, ktoré sú podstatné pre pochopenie prípadu, najmä:

 • Informácie o osobách, ktoré skutok podľa vás spáchali (ak nepoznáte mená, môžete uviesť ich popis)

 • Či sa páchateľ s obeťou poznali, v akom boli vzťahu (napr. či boli susedia, spolužiaci, či sa pred incidentom poznali, aký bol medzi nimi vzťah a pod.)

 • Popíšte priebeh skutku, aj všetko to, čo mu predchádzalo

 • Môžete uviesť, či pri tom boli svedkovia

 • Uveďte, aké následky skutok spôsobil – zranenia, škodu na majetku, psychické následky a pod.

 • Ak boli prítomné nadávky, vyhrážky alebo hanlivé výrazy, najmä smerom k rase, etnicite, náboženstvu, sex.orientácii a pod., uveďte ich znenie

6.

V prípade, že bolo použité násilie, vyberte jednu alebo viacero možností, ktoré sa týkajú skutku.

 • Nie je podstatné, kedy ste navštívili lekára, ale to, či ste si nechali zranenia ošetriť a či o tom existuje lekársky záznam.

 • Určenie počtu dní liečby vašich zranení nám pomôže rozlíšiť, či sa vo vašom prípade mohlo jednať o trestný čin alebo priestupok.

 • Ak vo vašom prípade nebolo použité násilie, otázku preskočte.

 • Ak si nie ste istý a neviete, či možno priebeh skutku považovať za násilný útok, pozrite si našu vysvetlivku fyzického útoku.

7.

Uveďte, či bola do prípadu nejako zapojená polícia – či bola o skutku informovaná.

V prípade, že ste zvolili odpoveď „áno“, napíšte do textového poľa informáciu o konaní polície (napr. či prijala trestné oznámenie, či začalo trestné stíhanie, či zastavili stíhanie a pod.)

8.

V políčku „Máte fotografie alebo dôkazy“ môžete nahrať akúkoľvek dokumentáciu spojenú so skutkom. Najmä:

 • Lekárske správy

 • Listy od polície či iných orgánov

 • Fotky zranení alebo poškodeného majetku

 • Fotky či video, na ktorom je zachytený skutok

 • Materiály týkajúce sa páchateľa (napr. jeho výhražné maily, fotku a pod.)

Veľkosť prílohy nie je obmedzená.

9.

Ak súhlasíte, aby sme o incidente sprostredkovali informácie polícii, začiarknite možnosť „Súhlasím, aby ste o skutku informovali aj políciu". Ak si takýto postup neželáte a nesúhlasíte s ním, začiarknite možnosť „Nesúhlasím, aby ste o skutku informovali políciu“.  Ak ste v dotazníku udelili súhlas, pamätajte na dve veci:

 • na to, aby sme o skutku informovali políciu, musí náš zamestnanec (právnik) najprv zhodnotiť, že v danom prípade mohlo ísť o trestný čin

 • ak aj podnet adresujeme polícii, nepodávame ho ako trestné oznámenie, ale ako operatívnu informáciu. Polícia preto nie je povinná informovať nás o tom, ako vo veci koná. Ak si tieto informácie  od polícii želáte, v následnej mailovej komunikácii vám môžeme poradiť, ako spísať trestné oznámenie. V tomto prípade nám v dotazníku nezabudnite uviesť svoj mailový kontakt.

10.

Ak si želáte, aby sme vás o vybavení podnetu informovali alebo si prajete s nami komunikovať, zanechajte nám váš e-mailový kontakt. Ak si podnet prajete ohlásiť neanonymizovane, môžete uviesť aj svoje meno a priezvisko. V prípade, že uvediete iba mailovú adresu, ide stále o anonymné podanie.

 


Späť >