Čo sa deje s nahláseným skutkom?


 

Kto všetko bude čítať podnet, ktorý som vám poslal prostredníctvom formulára?


Po tom, ako ste formulár odoslali, sa jeho obsah doručuje do mailovej schránky len nášmu poverenému personálu. Ten podanie právne vyhodnocuje a zaraďuje do našich interných štatistík. 
 

Ako ďalej pracujete s informáciami, ktoré som vám poskytol?


Na základe informácií, ktoré ste v dotazníku uviedli, náš poverený zamestnanec (právnik) zhodnotí, či vo vašom prípade mohlo ísť o spáchanie trestného činu z nenávisti alebo protiprávneho prejavu nenávisti na internete. Vykonáva teda prvotný filter prípadov - rozlišuje skutky podľa toho, či sú alebo nie sú trestným činom.

Ak ide o trestný čin, stáva sa súčasťou našej internej štatistiky. Na základe nej plánujeme každoročne vypracovať správu o stave tejto kriminality na Slovensku a využiť jej závery v komunikácii so štátom – najmä pri formulovaní vhodných opatrení na jej predchádzanie a návrhov opatrení pre zlepšenie postavenia obetí. (Správa pracuje s anonymizovanými údajmi a nezverejňuje žiadne informácie, ktoré by prezrádzali detaily prípadov a informácie o ohlasovateľoch).
 

Bude ma niekto kontaktovať?


Po odoslaní vášho podnetu prostredníctvom dotazníka vás v priebehu nasledovných dní čo najskôr vyrozumieme o tom, ako sme váš skutok posúdili, prípadne, ak si to budete želať, poradíme vám o vašich právnych možnostiach a postupoch. Samozrejme, táto komunikácia je možná len vtedy, ak ste nám v dotazníku zanechali váš kontakt (toto políčko je dobrovoľné, váš dotazník a informácie zaznamenáme aj bez uvedenia vášho kontaktu).
 

Posielate prípady polícii?


Náš formulár vám ponecháva možnosť rozhodnúť sa, či si želáte, aby sme o vašom prípade informovali políciu. Túto možnosť si teda môžete zvoliť vy sami, a to jej začiarknutím v dotazníku. Informácie posielame polícii len vtedy, ak sú splnené súčasne obe dve uvedené podmienky:

  • náš zamestnanec posúdil, že vo vašom prípade mohlo prísť k spáchaniu trestného činu z nenávisti alebo protiprávnemu prejavu nenávisti na internete
  • v dotazníku ste zároveň začiarkli súhlas s tým, aby sme o prípade informovali políciu.

Bez vášho súhlasu prípad nepostupujeme polícii.
 

Čo sa deje s mojim prípadom, ak som požiadal o jeho postúpenie polícii?


Ak ste v dotazníku udelili súhlas s tým, aby sme o vašom prípade informovali políciu, urobíme to len vtedy, ak náš zamestnanec zároveň zhodnotil, že skutok naozaj vykazuje znaky trestného činu.

Podnet však nepodávame ako trestné oznámenie. Polícii poskytujeme len tzv. „operatívnu informáciu“ o skutku. Polícii tak ostáva právo a možnosť vlastného právneho posúdenia prípadu a možnosť začať trestné stíhanie z vlastnej iniciatívy (ex offo). Aj v takýchto prípadoch však platí, že zachovávame vašu anonymitu, ak si vy sami neželáte poskytnúť polícii svoje osobné či kontaktné údaje. 


Späť >