Čo všetko môžem ohlásiť cez tento formulár?Formulár slúži na nahlasovanie trestných činov, ktoré boli spáchané voči osobe, skupine osôb alebo na ich majetku, a to len z dôvodu nenávisti voči ich

 • rase

 • národu

 • národnosti

 • etnickej príslušnosti

 • pôvodu

 • farbe pleti

 • pohlaviu

 • sexuálnej orientácii

 • politickému presvedčeniu

 • náboženskému vyznaniu

Ide o tzv. trestné činy z nenávisti. Nie je pri nich rozhodujúce, či je páchateľ príslušník väčšiny či menšiny.  Rozhodujúce je to, či páchateľ spáchal skutok na obeti (alebo na jej majetku) výlučne preto, že tým chcel vyjadriť svoj nenávistný postoj voči jej rase, etnicite, národnosti, náboženstvu, sexuálnej orientácii a pod.

Ak by aj vznikol incident medzi príslušníkom väčšiny a menšiny, no dôvodom útoku by nebol takýto nenávistný motív (bol by ním napríklad majetkový úmysel, žiarlivosť, pomsta a pod.), nejde v takýchto prípadoch o trestný čin z nenávisti.

Dotazník neeviduje prípady diskriminácie – napr. ak je osoba odmietnutá v bare, v podniku, v obchode, zamestnaní alebo v škole z dôvodu svojej etnickej, rasovej, náboženskej či národnostnej príslušnosti alebo sexuálnej orientácie a pod. Diskriminácia totiž nie je v zmysle slovenského právneho poriadku trestný čin. V prípade, že ste sa stretli s diskrimináciou, obráťte sa prosím na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Dotazníkom nemožno ohlásiť ani také prípady, ktoré majú povahu susedských, osobných, rodinných či pracovných sporov, ak pri nich nebol spáchaný trestný čin z nenávisti.

 

Aký typ skutkov môžem ohlásiť?


Ohlásiť môžete iba tie skutky, o ktorých sa domnievate, že boli spáchané z dôvodu nenávisti voči rase, etnicite, národnosti, náboženskému presvedčeniu, politickému presvedčeniu, pôvodu, pohlaviu alebo sexuálnej orientácii.

Aby sme mohli váš prípad správne posúdiť, potrebujeme rozlíšiť, či bol skutok spáchaný na internete alebo mimo neho:

 

Trestné činy z nenávisti (skutky spáchané mimo internetu)


Ide najmä o

 1. Fyzické útoky voči osobe alebo skupine - môže ísť o násilné útoky vedené rôznym spôsobom - údery, kopance, sácanie, vykrúcanie zápästia, fackovanie, ohrozovanie zbraňou, jazdou autom, rôznymi predmetmi (palice, kamene a pod.)

 2. Slovné útoky - myslia sa tým prejavy, ktoré boli vyslovené v osobnom kontakte, na verejnosti, ale aj v písomnom styku či cez telefón. Ide o rôzne hanlivé či posmešné prejavy, ktoré urážajú, zosmiešňujú osoby či skupinu (pre ich národnosť, rasu, etnicitu apod – viď ostatné možné dôvody nenávisti vyššie). Patria sem aj vyhrážky, zastrašovanie, vydieranie, nabádanie iných k násiliu, k zabitiu či obmedzeniu práv. Slovný útok môže byť vedený voči konkrétnej osobe, ale aj voči celej etnickej, rasovej, náboženskej, národnostnej skupine, sexuálnej menšine ako takej. (bez toho, aby bol slovne napadnutý niekto konkrétny).

 3. Útok na majetok - môže ísť o poškodenie obydlia, vozidla, pracovného náradia, cenných a hodnotných vecí (retiazka, hodinky). Do majetkovej škody sa zarátava aj to, čo ste museli uhradiť na obnovu veci alebo jej funkčnosti.


Protiprávne prejavy nenávisti na internete (skutky spáchané na internete)


Myslia sa tým prejavy, ktoré sú šírené prostredníctvom počítačovej siete – napr. na web stránkach, sociálnych sieťach (FB, Youtube, pokec), ale aj mailom. Prejavy môžu mať podobu komentára, fotky, obrázka, videa, infografiky (nemusí ísť len o písomnú podobu).

Nahlásiť môžete najmä :

 1. Obsah, ktorý hanobí, zosmiešňuje alebo uráža skupinu alebo jednotlivca pre jeho rasu, národnosť, etnicitu, náboženstvo,  politické presvedčenie, sexuálnu orientáciu (ide rôzne hanlivé či posmešné prejavy, ale aj vyhrážky, zastrašovanie, vydieranie, nabádanie iných k násiliu)

 2. Obsah, ktorý popiera, spochybňuje alebo ospravedlňuje holokaust a zločinecké režimy

 3. Obsah, ktorý propaguje skupiny alebo ideológie, ktoré hlásajú nenávisť (napr. oslava Tretej ríše či NSDAP, alebo skupiny, ktoré podnecujú nenávisť k rasovým, etnickým, náboženským, národnostných skupinám)


Späť >