FAQ - často kladené otázky

 


Aký účel má táto webová stránka?


Prvoradým účelom tejto webovej stránky je zberať informácie o trestných činoch z nenávisti pre potreby nášho monitoringu. Snažíme sa zistiť, ako často a akým spôsobom sa na Slovensku páchajú prípady spojené s nenávisťou voči rase, národnosti, etnicite, náboženskému či politickému presvedčeniu alebo voči sexuálnej orientácii. Vďaka tomu, že lepšie spoznáme podoby prípadov, s ktorými ste sa stretli, môžeme navrhovať štátu vhodné opatrenia na riešenie tohto druhu kriminality. Tieto informácie nám tiež pomáhajú navrhovať vhodné opatrenia na pomoc obetiam. 
 


Aký typ skutkov môžem ohlásiť?


Ohlásiť môžete vždy len tie skutky, o ktorých sa domnievate, že boli spáchané z dôvodu nenávisti voči rase, etnicite, národnosti, náboženskému presvedčeniu, politickému presvedčeniu, pôvodu, pohlaviu alebo sexuálnej orientácii.
 


Čo všetko možno ohlásiť?


Formulár slúži na nahlasovanie trestných činov, ktoré boli spáchané voči osobe, skupine osôb alebo na ich majetku, a to len z dôvodu nenávisti voči ich

 • Rase

 • Národu

 • Národnosti

 • etnickej príslušnosti

 • pôvodu

 • farbe pleti

 • pohlaviu

 • sexuálnej orientácii

 • politickému presvedčeniu

 • náboženskému vyznaniu

Ide o tzv. trestné činy z nenávisti. Nie je pri nich rozhodujúce, či je páchateľ príslušník väčšiny či menšiny.  Rozhodujúce je to, či páchateľ spáchal skutok na obeti (alebo na jej majetku) výlučne preto, že tým chcel vyjadriť svoj nenávistný postoj voči jej rase, etnicite, národnosti, náboženstvu, sexuálnej orientácii a pod.
 


Čo cez formulár nejde ohlásiť?


Dotazník nepokrýva prípady diskriminácie – napr. ak je osoba odmietnutá v bare, v podniku, v obchode, zamestnaní alebo v škole z dôvodu svojej etnickej, rasovej, náboženskej či národnostnej príslušnosti , sexuálnej orientácie a pod. Diskriminácia totiž nie je v zmysle slovenského právneho poriadku trestný čin. V prípade, že ste sa stretli s diskrimináciou, obráťte sa prosím na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Cez dotazník nemožno nahlásiť ani také prípady, ktoré sa týkajú susedských, osobných, rodinných či pracovných sporov, ak pri nich nebol spáchaný trestný čin z nenávisti.
 


Čo je trestný čin z nenávisti?Ide o trestný čin, ktorý bol spáchaný voči osobe, skupine osôb alebo na ich majetku, a to len z dôvodu nenávisti voči ich rase, národu, národnosti, etnickej príslušnosti, pôvodu, farbe pleti, pohlaviu, sexuálnej orientácii, politickému presvedčeniu alebo náboženskému vyznaniu. Pri tomto čine nie je rozhodujúce, či je páchateľ príslušník väčšiny alebo menšiny. Rozhodujúce je to, či páchateľ spáchal skutok na obeti (alebo na jej majetku) výlučne preto, že tým chcel vyjadriť svoj nenávistný postoj voči jej rase, etnicite, národnosti, náboženstvu, sexuálnej orientácii a pod.

Ak by aj vznikol incident medzi príslušníkom väčšiny a menšiny, ano  dôvodom útoku by nebol takýto nenávistný motív (bol by ním napríklad majetkový úmysel, žiarlivosť, pomsta a pod.), nejde v takýchto prípadoch o trestný čin z nenávisti.
 


     

Môžem ohlásiť akýkoľvek incident, ktorý sa stal z „nenávistných dôvodov“?

 

Nie. Náš formulár je zameraný iba na zber informácií o trestných činoch z nenávisti, nepokrýva prípady diskriminácie – napr. ak je osoba odmietnutá v bare, v podniku, v obchode, zamestatní alebo v škole z dôvodu svojej etnickej, rasovej, náboženskej či národnostnej príslušnosti či sexuálnej orientácie. Diskriminácia nie je v zmysle slovenského právneho poriadku trestný čin a nespadá do kompetencií policajného zboru. 

V prípade, že ste sa stretli s diskrimináciou, obráťte sa prosím na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
  


Prečo vám mám ohlasovať trestné činy z nenávisti?


Obete trestných činov z nenávisti zvyčajne z rôznych dôvodov neohlásia svoj prípad polícii. Často sa v minulosti stávalo aj to, že polícia nesprávne posúdila ich prípad a neoznačila ho za trestný čin z nenávisti. Tým pádom sa tieto skutky nezapočítali do oficiálnej štatistiky kriminality a vznikal skreslený obraz ich skutočnom výskyte. Vďaka informáciám, ktoré nám cez náš formulár poskytnete, môžeme mať lepší prehľad o tom, ako často a akým spôsobom sa trestné činy z nenávisti na Slovensku páchajú.
 


     

Čo znamená, že skutok bol spáchaný na internete?


Myslia sa tým prejavy, ktoré sú šírené prostredníctvom počítačovej siete – napr. na web stránkach, sociálnych sieťach (FB, Youtube, pokec), ale aj mailom. Prejavy môžu mať podobu komentára, fotky, obrázka, videa, infografiky (nemusí ísť len o písomnú podobu). Takýto skutok sa nazýva protiprávnym prejavom nenávisti na internete.

Nahlásiť môžete najmä :

 1. Obsah, ktorý  hanobí, zosmiešňuje alebo uráža skupinu alebo jednotlivca pre jeho rasu, národnosť, etnicitu, náboženstvo, politické presvedčenie, sexuálnu orientáciu (ide o rôzne hanlivé či posmešné prejavy, ale aj vyhrážky, zastrašovanie, vydieranie, nabádanie iných k násiliu)

 2. Obsah, ktorý  popiera, spochybňuje alebo ospravedlňuje holokaust a zločinecké režimy

 3. Obsah, ktorý  propaguje skupiny alebo ideológie, ktoré hlásajú nenávisť (napr. oslava Tretej ríše či NSDAP, alebo skupiny, ktoré podnecujú nenávisť k rasovým, etnickým, náboženským, národnostným skupinám)
   


Čo znamená, že skutok bol spáchaný mimo internetu?

 

Ide najmä o

 1. Fyzické útoky voči osobe alebo skupine - môže ísť o násilné útoky vedené rôznym spôsobom - údery, kopance, sácanie, vykrúcanie zápästia, fackovanie, ohrozovanie zbraňou, jazdou autom, rôznymi predmetmi (palice, kamene a pod.)

 2. Slovné útoky - myslia sa tým prejavy, ktoré boli vyslovené v osobnom kontakte, na verejnosti, ale aj v písomnom styku či cez telefón. Ide o rôzne hanlivé či posmešné prejavy, ktoré urážajú, zosmiešňujú osoby či skupinu (pre ich národnosť, rasu, etnicitu apod – viď ostatné možné dôvody nenávisti vyššie). Patria sem aj vyhrážky, zastrašovanie, vydieranie, nabádanie iných k násiliu, k zabitiu či obmedzeniu práv. Slovný útok môže byť vedený voči konkrétnej osobe, ale aj voči celej etnickej, rasovej, náboženskej, národnostnej skupine, sexuálnej menšine ako takej. (bez toho, aby bol slovne napadnutý niekto konkrétny).

 3. Útok na majetok - môže ísť o poškodenie obydlia, vozidla, pracovného náradia, cenných a hodnotných vecí (retiazka, hodinky). Do majetkovej škody sa zarátava aj to, čo ste museli uhradiť na obnovu veci alebo jej funkčnosti.

Takýto skutok sa nazýva trestným činom z nenávisti.
 


     

Môžete mi poskytnúť právne zastúpenie a právnu pomoc, ak vám ohlásim svoj prípad?

 

Momentálne nie. V tomto štádiu nedokážeme obetiam a ohlasovateľom ponúknuť právne zastupovanie ani iný typ právnych služieb. Takýto typ pomoci si vyžaduje nepretržitú dostupnosť právnicky vzdelaného personálu a finančné zázemie, ktoré by nám umožnilo poskytovať obetiam bezplatnú právnu pomoc.  Vzhľadom na to, že ide o finančne nákladnú a časovo náročnú službu, pre ktorú zatiaľ nemáme prostriedky, chceme ohlasovateľov férovo vopred informovať, že z tohto dôvodu daný typ pomoci zatiaľ nedokážeme zabezpečiť. V prípade, ak nám zanecháte kontakt, vám v prípade záujmu však môžeme poradiť, ako ďalej postupovať.
 


     

Ako je zabezpečená ochrana informácii, ktoré som vám poskytol?


Stránka NenavistnySkutok.sk dbá na bezpečnosť užívateľov. Preto beží celý web na šifrovanom spojení HTTPS, aby nebolo možné odchytiť zaslané dáta aj s identifikačnými znakmi niekde na ceste od vášho počítača do našej stránky. Vo formulároch vás nenútime uvádzať citlivé kontaktné údaje, aby nebolo odhalené vaše súkromie.

Ak máte však aj napriek tomu obavy o súkromie, odporúčame vám založiť si na tento účel špeciálnu e-mailovú schránku na niektorom s voľne dostupných e-mailových serveroch ako Gmail.com, Hotmail.com a podobne
 


     

Kto všetko bude čítať podnet, ktorý som vám poslal prostredníctvom formulára?

 

Po tom, ako ste formulár odoslali, sa jeho obsah doručuje do mailovej schránky len nášmu poverenému personálu (právnikovi). Ten podanie právne vyhodnotí a zaradí do našich interných štatistík. 

 


     

Postupujete prípady polícii?

 

Náš formulár vám ponecháva možnosť rozhodnúť sa, či si želáte, aby sme o vašom prípade informovali políciu. Túto možnosť si teda môžete zvoliť vy sami, a to začiarknutím v dotazníku.

Informácie posielame polícii len vtedy, ak sú splnené súčasne obe dve uvedené podmienky:

 • náš zamestnanec posúdil, že vo vašom prípade mohlo príjsť k spáchaniu trestného činu z nenávisti

 • v dotazníku ste zároveň začiarkli súhlas s tým, aby sme o prípade informovali políciu

Bez súčasného splnenia oboch podmienok prípad polícii nepostupujeme.
 


Ako ďalej pracujete s informáciami, ktoré som vám poskytol?

 

Na základe informácií, ktoré ste v dotazníku uviedli, náš poverený zamestnanec (právnik) zhodnotí, či vo vašom prípade mohlo ísť o spáchanie trestného činu z nenávisti alebo o protiprávny prejav nenávisti na internete. Vykonáva teda prvotný filter prípadov - rozlišuje skutky podľa toho, či sú alebo nie sú trestným činom.

Ak ide o trestné činy, stávajú sa súčasťou našej internej štatistiky. Na základe nej plánujeme každoročne vypracovať správu o stave tejto kriminality na Slovensku a využiť jej závery v komunikácii so štátom – najmä pri formulovaní vhodných opatreniach na jej predchádzanie a návrhov opatrení pre zlepšenie postavenia obetí. (Správa pracuje s anonymizovanými údajmi a nezverejňuje žiadne informácie, ktoré by prezrádzali detaily prípadov a informácie o ohlasovateľoch).
 


Bude ma niekto kontaktovať?


Po odoslaní vášho podnetu prostredníctvom dotazníka vás v priebehu nasledovných dní vyrozumieme o tom, ako sme váš skutok posúdili, prípadne, ak si to budete želať, poradíme vám o vašich právnych možnostiach a postupoch. Samozrejme, táto komunikácia je možná len vtedy, ak ste nám v dotazníku zanechali váš kontakt (toto políčko je dobrovoľné, váš dotazník a informácie zaznamenáme aj bez uvedenia vášho kontaktu).
 


     

Čo sa deje s mojim prípadom, ak som požiadal o jeho postúpenie polícii?


Ak ste v dotazníku udelili súhlas s tým, aby sme o vašom prípade informovali políciu, urobíme to len vtedy, ak náš zamestnanec zároveň zhodnotil, že skutok naozaj vykazuje znaky trestného činu.

Podnet však nepodávame ako trestné oznámenie. Polícii poskytujeme len tzv. „operatívnu informáciu“ o skutku. Polícii tak ostáva právo a možnosť vlastného právneho posúdenia prípadu a možnosť začať trestné stíhanie z vlastnej inciatívy (ex offo). Aj v takýchto prípadoch však platí, že zachovávame vašu anonymitu, ak si vy sami neželáte poskytnúť polícii svoje osobné či kontaktné údaje. 

Vzhľadom na to, že polícii neposielame trestné oznámenie, ale len operatívnu informáciu, polícia nie je povinná úradne nás vyrozumieť o tom, ako prípad vyhodnotila a ako v ňom chce postupovať. Ak by ste si priali obdržať takéto informácie a zanechali ste v dotazníku váš kontakt, poradíme vám, ako podať trestné oznámenie. V takomto prípade sa stanete oznamovateľom skutku vy sám a máte právo na informácie o policajnom postupe ohľadom vášho podnetu.

 


     

Ako mám rozlíšiť, či treba nahlásiť web stránku, blog alebo diskusný komentár?


Web stránka = túto možnosť začiarknite, ak ste narazili na web, ktorý je sám o sebe „závadný“ - obsahuje väčšinu článkov či videí, ktoré sú zamerané na propagáciu nenávistných skupín, alebo ktorých účelom je šíriť nenávisť voči rasovým, etnickým, národnostným apod. skupinám.

Ak je samotná web stránka v poriadku, ale obsahuje len jeden konkrétny problémový článok, vyberte z možností v dotazníku, že chcete ohlásiť článok.

Ak je web stránka ako taká v poriadku, a chcete na nej ohlásiť len diskusné komentáre, označte v dotazníku „diskusný príspevok“.

(ide o prípady, kedy sa môže napr. v sieti Facebook objaviť nenávistný text či diskusia. Samotná web stránka Facebook nie je ako celok nenávistná, preto nenahlasujeme web stránku www.facebook.com, len konkrétny protiprávny článok, video, či diskusiu)
 


     

Prečo mám prikladať prílohy, keď som vám vo formulári uviedol link?


Zaslanie printscreenu obrázku alebo textu nie je povinnou prílohou. Môže sa však stať, že medzi časom je vami ohlásený obsah odstránený. Tým pádom link, ktorý ste nám priložili, bude neaktávny a my nezistíme, na aký obsah ste chceli nahlásiť.
 


     

Prečo sa ma pýtate na lekárske záznamy a počet dní liečenia mojich zranení po útoku?


Aby náš pracovník mohol právne posúdiť váš prípad, pri ktorom ste boli obeťou násilného skutku, potrebuje poznať, aké následky vám boli spôsobené. V trestnom práve je zaužívané pravidlo, že podľa toho, koľko dní liečby si vyžiadalo vaše zranenie, sa posudzuje, či bol skutok priestupkom alebo trestným činom. Ak je doba liečby vašich zranení po útoku viac ako 7 dní, spravidla sa takýto útok posudzuje ako trestný čin.
 


     

Čo mám urobiť, ak som niečo zabudol dodať a spomenul som si na to po odoslaní formulára?


Pokojne nám všetky zabudnuté informácie napíšte formou e-mailu na adresu ohlas@nenavistnyskutok.sk. V e-maili prosím špecifikujte váš dotazník (napríklad uveďte dátum, kedy ste ho odoslali a čoho sa týkal), aby sme mohli správne priradiť vaše dodatočné informácie k vyplnenému dotazníku.


SPÄŤ >